Onderzoeksmonitor
4 december 2015

Participatiesurvey

In opdracht van de Vlaamse Overheid verrichtte het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport in 2009 een grootschalig onderzoek naar de staat van de participatie in Vlaanderen. Acht onderzoeksteams die deel uitmaken van het steunpunt werkten mee aan het hele proces, gaande van het uitwerken van het onderzoeksopzet, het opstellen van de vragenlijst, het uitvoeren van de dataverzameling, de analyses van de data en de rapportering van de resultaten. Gedurende het volledige proces was ook het Vlaamse beleid nauw betrokken, zowel op het niveau van departement, kabinetten en sectorale actoren, om beleidsafstemming te verzekeren.

In 2009 werd de grootschalige mondelinge bevraging georganiseerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking tussen 14 en 85 jaar oud. De mondelinge interviews bij respondenten thuis startten op 26 januari 2009. Het laatste interview werd afgenomen op 22 november 2009. De feitelijke dataverzameling gebeurde door professionele interviewers van een marktonderzoeksbureau. Het bureau werd gedurende de ganse periode systematisch opgevolgd door de wetenschappelijke cel, die permanent evalueerde en veelvuldig bijstuurde. Een interview duurde gemiddeld 73 minuten. In totaal werden 132 interviewers ingezet die samen 3.144 interviews afnamen. Dit komt overeen met een netto-respons van 68%. De hoge kwaliteit van de dataset laat toe om betrouwbare conclusies te trekken over participatie in de Vlaamse bevolking.

De participatiesurvey heeft als doel om het participatiegedrag, de voornaamste drempels en de attitudes rond participatie en aanbod gedetailleerd in kaart te brengen voor de domeinen kunsten/cultuur, sociaal-cultureel werk en sport, met ook oog voor diverse vormen van deelname (o.a. deelnemen vs. deelhebben). De survey laat ook toe om evoluties in participatiecijfers te registreren.

Algemeen gesteld, moet de participatiesurvey toelaten volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe staat het met de participatie?
 • Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere?
 • Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen?
 • Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie?
 • Met welke verwachtingen en motieven wordt geparticipeerd?
 • Hoe hangt participatie samen met maatschappelijke oriëntatie?
 • Hoe staan Vlamingen tegenover het beleid in de betreffende sectoren?
 • In welke sociale context wordt geparticipeerd?
 • In welke recreatieve context wordt geparticipeerd?
 • Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen?
 • Hoe evolueert de participatie?
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.